Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chia cổ phiếu thưởng