Xin ý kiến cổ đông về việc chào bán cổ phần, chuyển nhượng, thoái vốn tại công ty con