VPBank thông báo chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng