Thông báo về việc VPBS được ủy quyền quản lý sổ đăng ký cổ đông cho VPBank