Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Phó TGD Vũ Minh Trường từ nhiệm