CBTT vv Bầu, bổ nhiệm các chức danh của HĐQT VPBank