VPBank thông qua báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2014