Thông báo chốt danh sách và phương thức thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu