VPBank thông báo áp dụng mẫu phôi cam kết bảo lãnh chuẩn và thẩm quyền ký phát cam kết bảo lãnh tại VPBank