Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ của bà Nguyễn Thị Bích Thủy