ĐHĐCĐ VPBank thông qua nghị quyết chấp thuận bầu thay thế thành viên độc lập của HĐQT