Công bố thông tin về việc Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiều để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu