Công bố thông tin về việc thay đổi Thành viên độc lập Hội đồng quản trị VPBank