Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm chức danh phó TGĐ Fung Kai Jin