Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự: Bổ nhiệm PTGĐ Nguyễn Thành Long