Thông báo về việc chốt danh sách phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng