Công bố thông tin về việc chuyển trụ sở chính và thay đổi vốn điều lệ