Thông báo điều chỉnh thời gian chốt danh sách đợt 2