Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS