Thông báo về việc đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2010-2015