Thông báo của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông tăng vốn điều lệ đợt 2 năm 2010