Thông báo về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp và ứng cử thành viên HĐQT