Thông báo về việc phân phối lại số cổ phiếu không chào bán hết