Tin tức, Sự kiện

 

Hướng dẫn chuyển khoản theo lô triển khai từ 01/12/2018

Để thực hiện Chuyển khoản theo lô - tất cả các loại tải file thanh toán hiện tại trên i2b KHDN bao gồm: Thanh toán lương tổng VNĐ/Thanh toán lương ngoại tệ theo file/Thanh toán theo file, Người lập lệnh của KHDN thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào menu Chuyển khoản\Chuyển khoản theo lô và lựa chọn các thông tin yêu cầu.

Bước 2: Nhập chuỗi số bảo mật

Bước 3: Nhập thông tin yêu cầu

Bước 4: Người lập lệnh vào menu “Quản lý giao dịch/Quản lý import file” để kiểm tra kết quả tải file – Đây là bước mới

Các trạng thái kết quả tải file:

-         Thành công: Hệ thống đã kiểm tra file xong. Tât cả các giao dịch trong file đều hợp lệ -> Tải file thành công. Giao dịch ở trạng thái chờ duyệt -> Kết thúc quá trình lập lệnh.

-         Đang xử lý: Hệ thống đang kiểm tra file -> Người lập lệnh cần quay lại để kiểm tra kết quả tải file.

-         Lỗi: Hệ thống đã kiểm tra file xong. Có giao dịch trong file bị lỗi à Tải file không thành công -> Người lập lệnh kiểm tra chi tiết giao dịch lỗi, sửa lại file và thực hiện tải lại file.

Người phê duyệt của khách hàng thực hiện phê duyệt giao dịch không có thay đổi.

 

 

Chat với VPBank