Thông báo thay đổi biểu phí thẻ tín dụng VPBank

Từ ngày 01/08/2018, VPBank trân trọng thông báo việc áp dụng biểu phí mới cho các sản phẩm thẻ tín dụng như sau:
1. Thay đổi phí thường niên:
Hạng thẻ


Tên thẻ


Phí thường niên hiện tại


Phí thường niên mới


Classic


VPBank – MC2 MasterCard


250.000 VND


299.000 VND


Mobifone – VPBank Classic MasterCard


250.000 VND


299.000 VND


Titanium


VPBank StepUp MasterCard


400.000 VND


499.000 VND


VPBank Lady MasterCard


400.000 VND


499.000 VND


Mobifone – VPBank Titanium MasterCard


400.000 VND


499.000 VND


Platinum


VPBank Platinum MasterCard


600.000 VND


699.000 VND


Mobifone – VPBank Platinum MasterCard


600.000 VND


699.000 VND


VNA –VPBank Platinum MasterCard


800.000 VND


899.000 VND


2. Thay đổi phí rút tiền mặt tại ATM:

Hạng thẻ


Tên thẻ


Phí rút tiền mặt hiện tại


Phí rút tiền mặt mới


Classic


VPBank – MC2 MasterCard


4% (TT: 50.000 VND)


4% (TT: 100.000 VND)


Titanium


VPBank StepUp MasterCard


VPBank Lady MasterCard


Mobifone – VPBank Titanium MasterCard


Platinum


VPBank Platinum MasterCard


Mobifone – VPBank Platinum MasterCard


VNA – VPBank Platinum MasterCard


VPBank Priority Platinum MasterCard


Vietnam Airlines - VPBank Priority MasterCard


World


VPBank Diamond World MasterCard


VPBank Diamond World Lady MasterCard


 

Chat với VPBank