Báo cáo xếp hạng tín nhiệm
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s - Tháng 12 năm 2019
[Ngày công bố: 27/12/2019 - 16:30]
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s – Tháng 10 năm 2019
[Ngày công bố: 02/10/2019 - 15:15]
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody's - Tháng 4 năm 2019
[Ngày công bố: 05/04/2019 - 17:45]
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s cho VPBank- Tháng 11/2018
[Ngày công bố: 02/01/2019 - 11:45]
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s - Tháng 8/2018
[Ngày công bố: 05/09/2018 - 16:45]
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s (2018)
[Ngày công bố: 01/08/2018 - 18:00]
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s (2017)
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s (2016)
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s (2015)
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s (2014)
Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s (2013)
Chat với VPBank