VPBank được Tổ chức tài chính quốc tế IFC trao giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất khu vực Đông Á Thái Bình Dương cho DN do phụ nữ làm chủ". | VPBank

VPBank được trao giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất khu vực Đông Á Thái Bình Dương cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ"

VPBank được Tổ chức tài chính quốc tế IFC trao giải thưởng “Ngân hàng phát hành tốt nhất khu vực Đông Á Thái Bình Dương cho DN do phụ nữ làm chủ".

VPBank NEO