Nhận giải thưởng Chiến lược Quản lý dữ liệu Doanh nghiệp năm 2015 do Tổ chức TDWI (The Data Warehousing Institute, Mỹ) trao tặng | VPBank

Nhận giải thưởng Chiến lược Quản lý dữ liệu Doanh nghiệp năm 2015 do Tổ chức TDWI (The Data Warehousing Institute, Mỹ) trao tặng

Nhận giải thưởng Chiến lược Quản lý dữ liệu Doanh nghiệp năm 2015 do Tổ chức TDWI (The Data Warehousing Institute, Mỹ) trao tặng

VPBank NEO