Nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2013 (Most innovative retail bank Vietnam 2013) | VPBank

Nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2013 (Most innovative retail bank Vietnam 2013)

Nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ sáng tạo nhất Việt Nam 2013 (Most innovative retail bank Vietnam 2013) do Global Banking and Finance Review trao tặng

VPBank NEO