Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hưng | VPBank

Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với ông Nguyễn Hưng

Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định 1768 chuẩn y việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh Việt Nam đối với ông Nguyễn Hưng.

VPBank NEO