Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0199001

VPBANK BA DON

381 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20230927 11:23

49h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A1373003

VPBANK TRUNG CHANH CDM

146 NGUYEN ANH THU,AP DONG,X.THOITAMTHON, HOC MON, HO CHI MINH

02836200360

20230927 20:53

36h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242168

CONG TY TOYOTA HA DONG

977-979 QUANG TRUNG, PHUONG YEN NGHIA, HA DONG, HA NOI

02439288880

20230928 09:09

30h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230928 15:44

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 03/10/2023


VPBank NEO