Sản phẩm SME

Xuất khẩu

Nhờ thu xuất khẩu là một hình thức khách hàng ủy quyền cho ngân hàng đòi tiền hộ từ người nhập khẩu với thủ tục đơn giản và thời gian đòi tiền nhanh chóng

Dịch vụ thông báo L/C, tư vấn bộ chứng từ xuất khẩu, xác nhận, chuyển nhượng L/C đến khách hàng xuất khẩu

Chat với VPBank