Sản phẩm SME

Nhập khẩu

Dịch vụ nhận tiền và chuyển tiền trên phạm vi toàn thế giới chính xác nhanh chóng. Dành cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu, có nhu cầu nhận tiền thanh toán hoặc thanh toán tiền cho các đối tác quốc tế.

L/C nhập khẩu là cam kết vô điều kiện của VPBank sẽ thanh toán cho người thụ hưởng L/C khi nhận được bộ chứng từ phù hợp với các điều kiện, điều khoản của L/C

Thư tín dụng nhập khẩu là cam kết thanh toán có điều kiện phát hành bởi ngân hàng, phục vụ người mua đối với người thụ hưởng L/C (người bán hoặc người cung cấp dịch vụ), thanh toán một số tiền nhất định khi người thụ hưởng xuất trình bộ chứng từ theo các điều khoản và điều kiện của L/C trong một khoảng thời gian nhất định được quy định trong L/C

Chat với VPBank