SME product

Sản phẩm mới
Asset Backed Financing

SME - Nội dung

Lần đầu tiên trên thị trường, doanh nghiệp siêu nhỏ có thể dễ dàng và nhanh chóng vay vốn từ Ngân hàng phục vụ cho mục đích vay đa dạng.

  • Cấp hạn mức tín chấp chỉ bằng tài sản thế chấp;
  • Tài sản thế chấp đa dạng (Thẻ tiết kiệm, tiền gửi do VPBank phát hành, bất động sản, Phương tiện vận tải,…)
  • Giảm thiểu tối đa hồ sơ chứng minh mục đích sử dụng vốn;
  • Hạn mức cho vay: 5 tỷ đồng/KH
Chat với VPBank