Sản phẩm SME

Cho vay hợp vốn
Giới thiệu chung

Là hình thức VPBank phối hợp với một hoặc một số tổ chức tín dụng khác cùng cho vay đối với một dự án vay vốn của khách hàng, trong đó VPBank hoặc một tổ chức tín dụng khác làm đầu mối dàn xếp.

SME - Nội dung

 • Nguồn vốn hợp thành từ nhiều tổ chức tín dụng sẽ bảo đảm năng lực tài chính thực thi các dự án cần nguồn vốn lớn
 • Khi cần rút vốn vay Ngân hàng làm đầu mối đảm bảo khoản vay và thu xếp các ngân hàng khác tham gia
 • VPBank giải quyết thủ tục vay đơn giản, thuận lợi và hiệu quả
 • Đối tượng khách hàng: Tất cả các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn và hoạt động sản xuất kinh doanh hợp pháp tại Việt Nam.
 • Hồ sơ vay vốn:
  • Giấy đề nghị vay vốn
  • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
  • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.
  • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
  • Hồ sơ khác theo quy định của VPBank và các bên tham gia đồng tài trợ
Chat với VPBank