Sản phẩm SME

Thấu chi tài khoản doanh nghiệp
Giới thiệu chung

Giúp Doanh nghiệp bổ sung vốn kinh doanh lưu động (phần thiếu hụt tạm thời) trong hoạt động sản xuất kinh doanh của KH.

SME - Nội dung

 • Thấu chi qua tài khoản thanh toán của Khách hàng.
 • Không yêu cầu tài sản đảm bảo đối với KH đã có hạn mức tại VPBank.
 • Hạn mức cho vay lên đến 5 tỷ đồng
 • Đối tượng Khách hàng:
  • Khách hàng truyền thống/Khách hàng mới là doanh nghiệp đã/sẽ phát sinh giao dịch tài khoản thường xuyên tại VPBank
  • Khách hàng sử dụng hạn mức thấu chi cùng với hạn mức tín dụng ngắn hạn thông thường
  • Có tài sản bảo đảm là bất động sản hoặc giấy tờ có giá đủ đảm bảo cho hạn mức thấu chi
  • Hồ sơ vay vốn
 • Giấy đề nghị vay vốn
  • Tài liệu về phương án, dự án vay vốn
  • Hồ sơ tài chính: các báo cáo tài chính trong 02 năm gần nhất.
  • Hồ sơ về tài sản đảm bảo
  • Hồ sơ Pháp lý của Doanh nghiệp (trường hợp lần đầu giao dịch với VPBank)
Chat với VPBank