Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi Trái Phiếu 6 tháng đầu năm 2023