Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi Trái Phiếu năm 2023