Công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành Trái phiếu năm 2023 (Thông tư 122)