Công bố thông tin mua lại trái phiếu mã VPBD2020.15/16/17/18/19/20