Công bố thông tin mua lại trái phiếu VPBank mã VPBANK.BOND.2019.15, VPBD2020.04, VPBD2020.05, VPBD2020.06, VPBD2020.07, VPBD2020.08, VPBD2020.09, VPBD2020.10, VPBD2020.11.