Công bố thông tin mua lại trái phiếu VPBANK 2020.12