Công bố thông tin mua lại trái phiếu mã VPBD2019.21/22/23