Kết quả xếp hạng tín nhiệm của Moody’s - Tháng 04 năm 2020