Công bố thông tin về việc sửa đổi giấy phép hoạt động do tăng vốn điều lệ