Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy phép hoạt động