Công bố thông tin về việc VPBank thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp