Công bố thông tin về việc VPBank sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép hoạt động