Công bố thông tin về việc thay đổi đăng ký kinh doanh của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng