Báo cáo quản trị công ty năm 2022 – Bản đính chính